The Działalność społeczna i edukacyjna Koła Pań Karaimskich w Haliczu


Abstrakt

Przez stulecia udział karaimskiej kobiety w życiu społecznym był ograniczony. Dopiero w latach 20 XX w. powstała w Wilnie pierwsza karaimska organizacja kobieca. W 1932 r. Sabina Nowachowiczowa, nauczycielka, jedna z pierwszych Karaimek, które zdobyły formalne wykształcenie i pracowały zawodowo, założyła Koło Pań Karaimskich w Haliczu. Cele organizacji było podnoszenie poziomu świadomości członkiń, kształcenie ich w zakresie podstaw wiary, dziejów i języka Karaimów, a także zapewnianie im wiedzy ogólnej, tak by mogły przekazywać tradycyjne karaimskie wartości swoim dzieciom. Koło organizowało wycieczki, akademie upamiętniające ważne postaci z historii karaimów, prelekcje wygłaszane przez miejscowych działaczy i zapraszanych gości. Tematyka tych wystąpień była niezwykle szeroka i obejmowała różne zagadnienia, od zasad wiary i dzieł literatury karaimskiej po wykopaliska w Egipcie i zagadnienie niepodległości Krymu. W artykule zostają szczegółowo omówione różne aspekty działalności Koła na podstawie dokumentów z archiwum S. Nowachowiczowej.


Słowa kluczowe

Karaimi; Karaimki; Halicz; Sabina Nowachowicz; Gmina karaimska w Haliczu

Abrahamowicz, Zygmunt, Dzieje Karaimów w Haliczu, „Przegląd Orientalistyczny” 2001, z. 1–2 (196–197), s. 3–16.

Dzymatynda Halicnin, „Karaj Awazy” 1934, z. 7, s. 25.

El’jaševič, Boris Saad’evič, I. I. Kazas. Ego žizn’, naučno-literaturnaja, pedagogičeskaja i obščestvennaja dejatel’nost’. Biografičeskij očerk, Eupatoria 1918.

Gąsiorowski, Stefan, Karaimi w Koronie i na Litwie w XV–XVIII wieku, Kraków–Budapeszt 2008.

Karaucu, Unutkan ribbimiz, „Karaj Awazy” 1932, z. 1 (3), s. 18–22. Tłumaczenie na język polski: Zapomniany nauczyciel, przeł. A. Sulimowicz, „Awazymyz” 2006, z. 2 (13), s. 13–18.

K[obecki], E[mil], Z Wileńskiego Stowarzyszenia Karaimów, „Myśl Karaimska” 1924, t. 1, z. 1, s. 24–25.

K[obecki], E[mil], Z konferencji przedstawicieli organizacyj karaimskich (dnia 30 listopada 1924 r.), „Myśl Karaimska” 1925, t. 1, z. 2, s. 33–36.

Kreutz, Mieczysław, Rozwój psychiczny młodzieży, Książnica Atlas, Warszawa–Lwów 1931.

Ruch kobiecy w służbie społeczeństwu. Rozmowa Weroniki Grzebalskiej z Katarzyną Sierakowską. http://nowe-peryferie.pl/index.php/2013/07/ruch-kobiecy/ (20.09.2015).

Sprawozdanie Dyrekcyi Prywatnego Gimnazjum Żeńskiego Zofii Strzałkowskiej we Lwowie za rok szkolny 1906/07, Lwów 1907.

Sulimowicz, Anna, Bryczką do Wodnik. Anna z Nowachowiczów Ickowiczowa (1883–1942), „Awazymyz” 2012, z. 4 (37), s. 4–8.

S[ulimowicz], J[ózef], Aleksander Mardkowicz członkiem honorowym gminy karaimskiej w Haliczu, „Myśl Karaimska” 1937–1938, t. 12, z. 12, s. 148.

S[ulimowicz], J[ózef], Pielgrzymka na cmentarz karaimski w Kukizowie, „Myśl Karaimska” 1937–1938, t. 12, z. 12, s. 149.

[Szulimowicz, Szymon (właściwie Samuel), Mardkowicz Aleksander], Zeretłerinde Kukizownun, „Karaj Awazy” 1932, z. 3 (5), s. 11–16. Tłumaczenie na język polski: Na kukizowskim cmentarzu, przeł. Anna Sulimowicz, „Awazymyz” 2009, z. 2 (23), s. 3–6.

Śnihota, Franciszek, Charakter i typy jedynaków, Biblioteka Kwartalnika Pedagogicznego 3, nakładem Stowarzyszenia Chrześcijańsko-Narodowego Nauczycielstwa Szkół Powszechnych, Warszawa 1931.

Wycieczka z Halicza, „Myśl Karaimska” 1932–1934, t. 10, z. 10, s. 121.

Pobierz

Opublikowane : 2015-12-30


Sulimowicz, A. (2015). The Działalność społeczna i edukacyjna Koła Pań Karaimskich w Haliczu. Almanach Karaimski, 4, 79-100. https://doi.org/10.33229/ak.2015.04.06

Anna Sulimowicz  ana.sulimowicz@gmail.com
Uniwersytet Warszawski, Wydział Orientalistyczny, Zakład Turkologii i Ludów Azji Środkowej  Polska

Turkolożka, st. wykładowca w Zakładzie Turkologii i Ludów Azji Środkowej Wydziału Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego, sekretarz Związku Karaimów Polskich. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się przede wszystkim wokół dziejów Karaimów halickich i łuckich, ich kultury i języka. Tłumaczka literatury karaimskiej i tureckiej, m.in. powieści noblisty Orhana Pamuka. Adres do korespondencji: anna.sulimowicz@uw.edu.pl.


Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie Almanach karaimski są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie Almanach karaimski udzielają Związkowi Karaimów Polskich niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalą na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych roku w Almanach karaimski pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa - obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych - utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2018 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Związek Karaimów Polskich zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Wersja papierowa czasopisma jest pierwotna.