Glossa do karaimskiej sfragistyki

Projekty pieczęci organizacji karaimskich w Polsce przed drugą wojną światową


Abstrakt

Very little is known about the Karaite seals used during time of the Polish-Lithuanian Commonwealth. The development of the administration in the Russian Empire forced Karaites to use these seals. However the new reality that emerged following the introduction of a new law in the Republic of Poland in 1936 offered them a chance to change some aspects of official Karaite iconography.


Słowa kluczowe

pieczęci; Karaimskie organizacje; Wilno; Troki; hachan; hazzan

Kiaupa, Zigmantas, Dwuczłonowe miasto Troki w XV–XVI wieku, [w:] Z dziejów kultury prawnej. Studia ofiarowane Profesorowi Juliuszowi Bardachowi w dziewięćdziesięciolecie urodzin, Warszawa 2004, s. 345–352.

Kobeckaitė, Halina, Karaimi w Wilnie i Trokach, „Polska Sztuka Ludowa. Konteksty” 1993, nr 3–4, s. 45–46.

Gąsiorowski, Stefan, Towarzystwo Miłośników Historii i Literatury Karaimskiej w Wilnie i jego członkowie w latach 1932-1939, [w:] Karaj kiuńlari. Dziedzictwo Narodu Karaimskiego we Współczesnej Europie, pod red. M. Abkowicz i H. Jankowskiego, Wrocław 2004 [druk: 2005] s. 71–83. [Toż w języku rosyjskim, tamże s. 222–234].

Jaroszyńska, Irena, Karaimska symbolika w herbie Nowego Miasta, „Awazymyz” 2008, nr 2 (19), s. 19.

Pobierz

Opublikowane : 2015-12-30


Witkowski, R. (2015). Glossa do karaimskiej sfragistyki. Almanach Karaimski, 4, 127-144. https://doi.org/10.33229/ak.2015.04.09

Rafał Witkowski  witkowskirafal@gmail.com

Doktor habilitowany, absolwent Wydziału Historycznego (1991 r.) i Wydziału Neofilologii (1994 r.) Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 1991 r. zatrudniony w Zakładzie Źródłoznawstwa i Nauk Pomocniczych Historii Instytutu Historii UAM. Członek Komisji Historycznej Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. W latach 1999–2000 wykładał na University of Notre Dame (Indiana, USA). Jest autorem ponad 250 publikacji naukowych; obecnie prodziekan Wydziału Historycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Adres do korespondencji: rwitkows@amu.edu.pl.


Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie Almanach karaimski są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie Almanach karaimski udzielają Związkowi Karaimów Polskich niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalą na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych roku w Almanach karaimski pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa - obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych - utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2018 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Związek Karaimów Polskich zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Wersja papierowa czasopisma jest pierwotna.