Statut

 

STATUT

Fundacji Karaimskie Dziedzictwo

 

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

 

 • § 1

„FUNDACJA KARAIMSKIE DZIEDZICTWO” zwana dalej Fundacją, działa na podstawie przepisów prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (t.j. Dz. U. Nr 46  1991 roku poz. 203 ze zmianami) oraz niniejszego Statutu.

 • § 2

Fundacja posiada osobowość prawną.

 • § 3

 

Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.

 • § 4

Ministrem właściwym ze względu na zakres działalności oraz cele Fundacji jest Minister właściwy dla spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych oraz Prezydent m.st. Warszawy.

 

 • § 5
 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Dla właściwego realizowania celów Fundacji, Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 • § 6
 1. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie i spółki prawa handlowego lub przystępować

do takich spółek.

 1. Fundacja jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (ustawa o działalności pożytku publicznego).
 1. Fundacja prowadzi działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego, na rzecz ogółu społeczności, a w szczególności osób o których mowa w § 9. Działalność ta jest wyłączną statutową działalnością Fundacji.
 1. Działalność statutowa fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego.
 1. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego.
 1. Fundacja nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznacza na realizacje celów statutowych.
 1. Prowadzone formy działalności będą rachunkowo wyodrębnione w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników każdej z tych działalności z uwzględnieniem przepisów o rachunkowości.

 

 • § 7
 1. Fundacja używa pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę – o wzorze określonym przez Zarząd Fundacji.
 2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
 • § 8

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je, wraz  z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

 

Rozdział II

Cele i zasady działania Fundacji

 

 • § 9

Celem Fundacji jest:

 1. Propagowanie i opieka nad kulturą oraz historią Karaimów, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości przekazania tych wartości następnej generacji.
 2. Wspieranie działań zmierzających do zachowania oraz utrwalenia świetności obiektów zabytkowych i sakralnych oraz ich znaczenia historycznego, związanych z kulturą Karaimów, w szczególności cmentarzy i domów modlitwy.
 3. Zachowanie karaimskich obiektów sakralnych w Polsce w możliwie najlepszym stanie dla przyszłych pokoleń.
 4. Rewaloryzacja i konserwacja zabytków kultury karaimskiej.
 5. Pomoc w  edukacji i starcie życiowym oraz prowadzenie działalności na rzecz rozwoju przedsiębiorczości oraz aktywizacji zawodowej i życiowej dla młodzieży karaimskiej.
 6. Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w utrzymaniu świadomości historycznej oraz rozwoju społeczeństwa szanującego kulturę i dorobek Karaimów.
 7. Popieranie i promocja badań naukowych, analitycznych, porównawczych i innych nad językiem oraz dziejami Karaimów na historycznych ziemiach polskich ze szczególnym uwzględnieniem jej roli w życiu mieszkańców oraz w dziejach Rzeczypospolitej.
 • § 10

 Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

 1. Organizowanie, wspieranie i finansowanie:
 1. Prac związanych z ratowaniem, ochroną, restauracją i zachowaniem dla potomnych wszelkich zabytkowych obiektów sakralnych, historycznych obiektów i zabytków językowych, związanych z kulturą, religią i historią karaimską.
 2. Wszelkich praz konserwatorskich, renowacyjnych i rekonstrukcyjnych:

- zabytkowych karaimskich budowli oraz obiektów sakralnych, historycznych obiektów i   zespołów zabytkowych, cmentarzy,

- ich zabytkowego wyposażenia,

- unikalnych malowideł,

- innych zabytków karaimskich lub z Karaimami związanych, w tym znajdujących się poza granicami kraju.

 1. Systemów zabezpieczeń przed skutkami klęsk żywiołowych, zniszczeniem, kradzieżą i nielegalnym wywozem zagranicę zabytków ruchomych i nieruchomych, związanych z kulturą karaimską.
 2. Integracji środowiska Karaimów – realizowaną w wyniku organizowania spotkań, zjazdów, imprez charytatywnych w kraju i za granicą, w miejscach, w których zamieszkują.
 3. Kursów, wykładów, seminariów, sympozjów, konferencji, pokazów, wystaw, odczytów i szkoleń specjalistycznych dla podmiotów i osób zainteresowanych realizacją celów statutowych Fundacji.
 4. Konferencji, zjazdów, spotkań promujących współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami w zakresie tematyki będącej przedmiotem zainteresowania Fundacji.
 5. Obozów dla młodych Karaimów o wartościach poznawczych związanych z historią i kulturą karaimską.
 6. Wspieranie w każdej możliwej formie nauki języka karaimskiego.
 7. Projektów kulturalnych, naukowych i edukacyjnych realizowanych w szczególności w miejscowościach historycznie związanych z Karaimami.
 8. Krajowej i międzynarodowej współpracy pozostającej w ścisłym związku z celami Fundacji.
 1. Organizowanie i prowadzenie działalności propagatorskiej i wydawniczej w zakresie związanym z celami Fundacji.
 2. Propagowanie idei Fundacji w społeczeństwie oraz wsparcie działalności karaimskich stowarzyszeń i organizacji religijnych.
 3. Współpracę z instytucjami i organami państwowymi, instytucjami i jednostkami naukowymi, jednostkami samorządu terytorialnego, podmiotami gospodarczymi, osobami fizycznymi i organizacjami pozarządowymi oraz przedstawicielami lokalnego biznesu. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.
 4. Członkostwo w organizacjach zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne, o celach statutowych zbieżnych lub tożsamych z celem Fundacji.
 5. Fundowanie stypendiów ułatwiających podjęcie nauki w Polsce osobom pochodzenia karaimskiego, a zamieszkałym poza jej terytorium, ze szczególnym uwzględnieniem osób pochodzących z obszaru byłych kresów wschodnich Rzeczpospolitej oraz miejsc tradycyjnego osadnictwa Karaimów. 
 6. Prowadzenie baz danych w zakresie tematyki stanowiącej przedmiot zainteresowania Fundacji oraz opiniowanie dokumentów i opracowań.

Rozdział III

Majątek i dochody Fundacji

 • § 11

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 420.000 (czterysta dwudziestu tysięcy) złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania. Na realizację celów Fundacji Fundator przeznacza kwotę 120.000 (stu dwudziestu tysięcy) złotych, zaś na prowadzenie działalności gospodarczej przez Fundację Fundator przeznacza kwotę 300.000 (trzystu tysięcy) złotych.

 • § 12

Dochodami Fundacji zwiększającymi jej majątek są:

 1. darowizny, spadki, zapisy, subwencje i inne nieodpłatne przysporzenia,
 2. odsetki i depozyty bankowe,
 3. dochody z działalności gospodarczej,
 4. dochody ze zbiórek i imprez publicznych,
 5. dochody z praw majątkowych,
 6. dochody z aktywów, nieruchomości oraz praw majątkowych, w szczególności papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych dostępnych na rynku kapitałowym.
 7. dochody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych,
 8. granty, czyi umowy o przekazanie Fundacji środków z obowiązkiem rozliczenia,
 9. inne wpływy.
 • § 13
 1. Majątek Fundacji jest lokowany na rachunkach i lokatach bankowych, w obligacjach, akcjach i udziałach, w nieruchomościach oraz w ruchomościach stanowiących, w  rozumieniu obowiązujących przepisów, środki trwałe.
 2. Fundacja może tworzyć fundusze, w tym fundusze celowe.
 3. Z dochodów określonych w § 12 Fundacja może tworzyć szczególne fundusze celowe, nazwane imieniem osób, które przekazały Fundacji środki w drodze spadku lub zapisu, na których zgromadzane są środki otrzymane od w/w osób z w/w tytułów.
 1. Decyzję w sprawie utworzenia funduszy celowych i szczególnych funduszy celowych, określenia wysokości kwot przekazywanych na fundusze, a także określenia sposobu dysponowania środkami zgromadzonymi na funduszach podejmuje Zarząd Fundacji, kierując się - odnośnie funduszy opisanych w pkt.3 - wolą spadkodawców i zapisodawców.
 1. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
 1. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.
 • § 14

Fundacja nie ma prawa:

 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do Prezydenta Fundacji, członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi Prezydent Fundacji, członkowie Rady Fundacji, członkowie Zarządu Fundacji oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,
 2. przekazywania majątku Fundacji na rzecz Prezydenta Fundacji, członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystywania majątku na rzecz Prezydenta Fundacji, członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
 4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą Prezydent Fundacji, członkowie Rady Fundacji, członkowie Zarządu Fundacji, pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

Rozdział IV

Organy Fundacji

 

 • § 15

Organami Fundacji są:

 1. Prezydent Fundacji,
 2. Zarząd Fundacji,
 3. Rada Fundacji.
 • § 16

Nie można łączyć funkcji Prezydenta Fundacji z funkcją Członka Zarządu Fundacji lub Członka Rady Fundacji.

Rozdział V

Prezydent Fundacji

 

 • § 17
  1. Do kompetencji Prezydenta Fundacji należy:
 1. powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu Fundacji, w tym Prezesa Zarządu Fundacji,
 2. powoływanie i odwoływanie Członków Rady Fundacji,
 3. reprezentowanie Fundacji w umowach z zakresu prawa cywilnego i prawa pracy zawieranych z Zarządem Fundacji,
 4. zatwierdzanie regulaminu Zarządu Fundacji,
 5. zatwierdzanie regulaminu Rady Fundacji,
 6. opiniowanie programów działania Fundacji,
 7. podejmowanie decyzji o połączeniu Fundacji,
 8. podejmowanie decyzji w sprawie zmian Statutu Fundacji,
 9. podejmowanie decyzji o likwidacji Fundacji,
 10. wytyczanie kierunków działania Fundacji,
 11. ustalanie kierunkowych wytycznych dla Zarządu Fundacji, co do rozdziału zgromadzonych środków,
 12. zajmowanie stanowiska w sprawach przedłożonych przez Zarząd oraz podjętych z własnej inicjatywy,
 13. powoływanie likwidatora Fundacji,
 14. przyznawanie wynagrodzenia członkom Rady Fundacji.
  1. Prezydent Fundacji ma prawo zwoływać posiedzenie Zarządu Fundacji oraz w nich uczestniczyć.
  2. Pierwszym Prezydentem Fundacji jest Fundator.
  3. Prezydent Fundacji ma prawo powołać kolejnego Prezydenta Fundacji w drodze uchwały, określając jednocześnie datę, w której jego następca obejmuje funkcje Prezydenta Fundacji.
  4. W przypadku śmierci Prezydenta Fundacji przed, określoną zgodnie z ust.4 datą, następca obejmuje funkcje Prezydenta Fundacji z datą śmierci dotychczasowego Prezydenta Fundacji.

 

Rozdział VI

Zarząd Fundacji

 • § 18
 1. Zarząd Fundacji liczy od 1 do 5 osób powoływanych i odwoływanych przez Prezydenta Fundacji na czas nieokreślony.
 2. Na czele Zarządu stoi Prezes Zarządu.
 3. Mandat Członka Zarządu wygasa z chwilą odwołania lub śmierci Członka Zarządu.
 4. Odwołanie Członka Zarządu następuje w przypadku:
  1. złożenia rezygnacji,
  2. podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji Członka Zarządu,
  3. nienależytego wypełniania obowiązków,
  4. istotnego naruszenia postanowień Statutu,
  5. z innych istotnych przyczyn.

 

 • § 19

Zarząd działa według Regulaminu uchwalonego przez Zarząd i zatwierdzonego przez Prezydenta Fundacji.

 

 • § 20
 1. Do kompetencji członków Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone do kompetencji Prezydenta Fundacji:
  1. kierowanie działalnością Fundacji,
  2. opracowanie rocznych i wieloletnich planów działania Fundacji oraz sprawozdań z ich wykonania,
  3. gospodarowanie majątkiem Fundacji i rozporządzania nim w granicach określonych przez Prezydenta Fundacji,
  4. przyjmowanie subwencji, spadków, zapisów i darowizn,
  5. tworzenie i znoszenie zakładów i innych jednostek organizacyjnych Fundacji,
  6. ustalanie zasad zatrudniania i wynagradzania pracowników zajmujących się statutową i gospodarczą działalnością Fundacji, w szczególności zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę,
  7. ustanawianie pełnomocników działających w imieniu Fundacji, określając zakres ich umocowania,
  8. podejmowanie decyzji o wnoszeniu przez Fundację udziałów i akcji do spółek prawa handlowego,
  9. powoływanie zakładów Fundacji, ustalanie dla nich regulaminów organizacyjnych i udzielanie pełnomocnictw dla ich kierowników,
  10. występowanie z wnioskami w sprawie zmian w statucie, połączenia lub likwidacji Fundacji.
 2. Pracami Zarządu kieruje Prezes.
 3. Do czasu uchwalenia Regulaminu Zarządu, tryb pracy Zarządu określa Prezes Zarządu.
 • § 21
 1. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu na wniosek Prezydenta Fundacji lub z własnej inicjatywy. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes Zarządu.
 1. Prezydent Fundacji ma prawo udziału w posiedzeniach Zarządu.
 2. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w przypadku równej liczby głosów decydujący jest głos Prezesa Zarządu.
 3. Do podjęcia ważnych uchwał wymagana jest obecność przynajmniej połowy Członków Zarządu, w tym Prezesa.
 4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, jednakże nie rzadziej niż dwa razy w roku.

 

 • § 22
 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa samodzielnie Prezes Zarządu lub dwóch członków Zarządu łącznie.
 2. Do prowadzenia zakładu lub innej wyodrębnionej działalności Zarząd Fundacji może ustanowić pełnomocnika.
 3. W sprawach ze stosunku pracy Prezes Zarządu lub pełnomocnik, o którym mowa w ust. 2 pełnią funkcje pracodawcy.

 

 • § 23
 1. W celu zapewnienia sprawnej obsługi biurowej Zarządu, Prezes Zarządu może utworzyć Biuro Fundacji.
 2. Zadania i Regulamin Biura Fundacji określa Prezes Zarządu.

 

Rozdział VI a

Rada Fundacji

 • § 23 A
 1. Rada Fundacji liczy od 3 do 5 osób powoływanych przez Prezydenta Fundacji na czas 3 lat.
 2. Ustanie członkostwa w Radzie Fundacji następuje z chwilą upływu czasu kadencji, odwołania lub śmierci osoby pełniącej tę funkcję.
 3. Odwołanie Członka Rady Fundacji następuje w przypadku:
 4. złożenia rezygnacji,
 5. podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia należyte wykonanie funkcji Członka Rady Fundacji,
 6. nienależytego wypełniania obowiązków,
 7. istotnego naruszenia postanowień statutu,
 8. z innych istotnych przyczyn.
 9. Rada Fundacji może działać według Regulaminu uchwalonego przez Radę i zatwierdzonego przez Prezydenta Fundacji.
 10. Członkowie Rady Fundacji:
 11. nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
 12. nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 13. za wykonywanie funkcji Członka Rady Fundacji oraz za udział w posiedzeniach członkowie Rady Fundacji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni,

Prezydent Fundacji przed powołaniem członków Rady Fundacji, odbierze od kandydatów oświadczenia o spełnieniu przez te osoby wymogów określonych w pkt. „a” oraz  „b”.”

 

 • § 23 B
 1. Rada Fundacji na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Rady Fundacji.
 2. Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady Fundacji, nie rzadziej niż 2 razy do roku. Posiedzeniach tych uczestniczy przedstawiciel Zarządu Fundacji w celu składania wyjaśnień.
 3. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, w przypadku równej liczby głosów decydujący jest głos Przewodniczącego Rady; dla ważności tych uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy składu jej członków, w tym Przewodniczącego.
 4. Każdy Członek Rady Fundacji ma jeden głos.

 

 • § 23 C
 1. Rada Fundacji jest organem kontroli i nadzoru, odrębnym od Zarządu Fundacji i nie podlegającej mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru.
 2. Do zadań Rady Fundacji należy:
 3. nadzór nad realizacją głównych kierunków działania Fundacji,
 4. występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,
 5. wydawanie zaświadczeń na wniosek właściwych organów,
 6. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu Fundacji oraz udzielanie mu absolutorium,
 7. ocena prawidłowości wykorzystania majątku i środków finansowych Fundacji,
 8. zatwierdzenie programów działania Fundacji, w tym programów działalności gospodarczej i inwestycyjnej,
 9. zatwierdzanie rocznego preliminarza koszów Fundacji,
 10. inne sprawy przewidziane w statucie.

Rozdział VII

Działalność gospodarcza Fundacji

 • § 24
 1. Dla osiągnięcia celów Fundacji, w rozmiarach służących realizacji tych celów, Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, samodzielnie bądź we współdziałaniu z innymi podmiotami w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Działalność gospodarcza Fundacji może być również prowadzona poprzez uczestnictwo w spółkach prawa handlowego w formie udziałów lub akcji.
 • § 25
 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:
  1. 55.90.Z-Pozostałe zakwaterowanie,
  2. 56.10-Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne,
  3. 56.2-Przygotowywanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa,
  4. 56.30.Z-Przygotowywanie i podawanie napojów,
  5. 58.1-Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania,
  6. 59.1-Działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,
  7. 68.10.Z-Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
  8. 68.20.Z-Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
  9. 72.20.Z-Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych,
  10. 73.1-Reklama,
  11. 74.20.Z-Działalność fotograficzna,
  12. 74.30.Z-Działalność związana z tłumaczeniami.
 1. Działalność dla prowadzenia której wymagana jest koncesja albo zezwolenie na podstawie odrębnych przepisów, może być prowadzona po ich uzyskaniu.
 2. Przedmiot działania może być wykonywany także w kooperacji z partnerami krajowymi i zagranicznymi.
 • § 26

Dochody osiągane z działalności, o której mowa w § 25 przeznaczone będą na realizację celów statutowych Fundacji.

 • § 27

Działalność gospodarcza Fundacji może być prowadzona przez wyodrębnione zakłady. Sposób wyodrębnienia organizacyjnego oraz kierowania zakładem określa uchwała Zarządu.

Rozdział VIII

Zasady gospodarki finansowej i ewidencji księgowej

 • §28
 1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
 2. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą według opracowywanych planów. Działalność gospodarcza powinna zapewnić pełny zwrot poniesionych nakładów, a dochód z niej przeznaczony jest na finansowanie działalności statutowej.
 3. Wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania i rozmiar środków przeznaczonych na wynagrodzenia określa Zarząd.
 4. Składniki majątku trwałego wykorzystywane w działalności gospodarczej podlegają amortyzacji i umarzaniu według obowiązujących zasad.
 5. Decyzje dotyczące przedsięwzięć inwestycyjnych podejmuje Zarząd.
 6. Wydatki w walutach obcych ponoszone w kraju i za granicą są finansowane, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Rozdział IX

Połączenie Fundacji. Zmiana Statutu Fundacji

 • § 29
 1. Dla efektywnego urzeczywistnienia swoich celów Fundacja może się połączyć z inną fundacją, na warunkach określonych umową obu Fundacji.
 2. Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby zostać zmieniony cel Fundacji.
 3. Decyzję o połączeniu podejmuje Prezydent Fundacji, który udziela Prezesowi Zarządu upoważnienia do podpisania umowy, o której mowa w ust. 1.
 • §30
 1. Statut Fundacji może być zmieniony. Zmiana Statutu może dotyczyć zmiany celu Fundacji polegającej na poszerzeniu lub uzupełnieniu celu bez naruszenia jego istotnych założeń.
 2. Decyzję w przedmiocie zmiany Statutu podejmuje Prezydent Fundacji z zachowaniem trybu określonego w Ustawie o fundacjach.

Rozdział X

Likwidacja Fundacji

 • § 31
 1. Fundacja ulega likwidacji w przypadku wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji.
 2. Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Prezydent Fundacji.
 3. Likwidację przeprowadza likwidator powołany przez Prezydenta Fundacji.
 4. Likwidatorowi przysługują uprawnienia i ciążą na nim obowiązki Zarządu.
 5. Likwidator może zatrudniać osoby przygotowujące i przeprowadzające czynności likwidacyjne.
 • § 32

Do obowiązków likwidatora należy w szczególności:

 1. zgłoszenie wniosku do sądu rejestrowego o wpisanie otwarcia likwidacji,
 2. wezwanie wierzycieli Fundacji, w trybie ogłoszeń prasowych, do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia,
 3. sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji oraz listy wierzycieli,
 4. sporządzenie planu finansowego likwidacji i planu zaspokojenia zobowiązań,
 5. ściągnięcie wierzytelności i spieniężenie majątku Fundacji,
 6. przekazanie wskazanym podmiotom środków majątkowych pozostałych po zaspokojeniu wierzycieli,
 7. zgłoszenie ukończenia likwidacji do sądu rejestrowego wraz z wnioskiem o wykreślenie Fundacji z rejestru.
 • § 33

Środki finansowe i majątek pozostałe po likwidacji Fundacji przeznacza się na cel statutowy Fundacji, o którym mowa w § 9 Statutu. 

Rozdział XI

Postanowienia końcowe

 • § 34

Fundacja składa właściwemu ministrowi corocznie sprawozdanie ze swojej działalności za rok ubiegły.

 • § 35

Zgodność zapisów Statutu z aktem notarialnym o ustanowieniu Fundacji potwierdzam swoim podpisem:

Andreas Morawietz    

Prezydent Fundacji Karaimskie Dziedzictwo

Więcej w tej kategorii: « Informacje podstawowe Partnerzy »