Iliasz Karaimowicz, Timosz Chmielnicki i M. Kiziłow

  • Александр Бабаджан
Słowa kluczowe: Eliasz Karaimowicz, Timosza Chmielnicki, Seraja Szapszał, Karaimi, Michaił Kiziłow

Abstrakt

This paper contains a discussion together with the conclusions and assumptions presented in M. Kizilov’s article entitled Ильяш Караимович и Тимофей Хмельницкий; кровная месть, которой не было. The present paper endeavours to prove that M. Kizilov forged the sources he used in order to defame the person of Seraya Shapshal and other Karaite leaders.

Biogram autora

Александр Бабаджан

Aleksander Babadżan, absolwent matematyki na Symferopolskim Uniwersytecie, pracuje jako programista. Od 1990 r. bada karaimską historię, kulturę i religię, wyniki swoich badań prezentuje na konferencjach. Autor szeregu publikacji z dziedziny karaimoznawstwa. W roku 2001 uzyskał tytuł religijny erbi, a w 2013 wybrany został na hazzana Symferopola.

Bibliografia

Голобуцкий В.А. Запорожское казачество. Киев, 1957, стр.462

Okolski Sz., Dyaryusz transactiey wojennej migdzy wojskiem koronnem i zaporoskiem w r. 1637. Краков, 1858.

Величко С. Летопись событий в Юго-Западной России в XVII веке. Т. 1. К., 1848

Gawronski Rawita Fr. Bohdan Chmielnicki do Elekcyi Jana Kazimierza, Львов, 1906.

Mardkowicz Al. O Iljaszu Karaimowiczu zwerzchniku wojsk zaporoskich», Луцк, 1931

Костомаров Н.И. Богдан Хмельницкий. М. 1994.

Gini C.-I. Caraimi di Polonia e Lituania// Genus. –Roma,1936 – N2 – P.1-56.

Reicher M. Sur les groupes sanguins des Caraimes de Troki et de Wilno// Anthropologie. – Prague, 1932. –N9. – P.259-267.

Steiniger F. Bieder von Karaimen und Tataren in Ostlande// Natur und Volk, 1944, 10, s. 39-40.

Ustawa o stosunku Państwa do Karaimskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej// Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej – 1936. – N30 – s.548-552.

Сборник старинных грамот и узаконений касательно прав и состояния русско-подданных караимов, с предисловием В.Смирнова, СПб, 1890.

Kowalski T. Karaimische Texte im Dialekt von Troki. Prace Komisji Orientalistycznej Polskiej Akademii Umiejętności № 11, Kraków, 1929

Лебедев В.В. К источниковедческой оценке некоторых рукописей собрания А.С.Фирковича. Палестинский сборник. Выпуск 29(92). История и филология. Ленинград. Наука, 1987, с. 57-63.

J. Stepaniv. L'epoque de Danylo Romanovyc (milie du XIIIe siecle) d'apres une source Karaite. HARVARD. Ukrainian Studies, vol.II, nr.3, 1978

Кизилов М., Ильяш Караимович и Тимофей Хмельницкий; кровная месть, которой не было, Karadeniz Arastirmalari, Cilt: 6, Say1: 22, Yaz 2009, s. 43-74.

Opublikowane
2016-12-30
Dział
Polemiki i kontrowersje